{نام و نام خانوادگی:۱} ، وضعیت پرداخت شما به صورت {payment_status} می باشد.

در صورتی که پرداخت شما موفق باشد، شارژ {مقدار جم هی دی مورد نیاز:۵}، در حال انجام درخواهد آمد.

کد رهگیری: {transaction_id}

{all_fields}

{payment_pack}